Cekomat
Adresa: Račianska 75, 831 02 BRATISLAVA 3, Slovensko
Kontaktná osoba: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Tel.: + 421 - 2 - 49 26 82 23
Fax: + 421 - 2 - 44 25 33 01
E-mail: ummsjerz@savba.sk

Prezentácia centra excelentnosti CEKOMAT na veľtrhu v Hannoveri

Prezentácia centra excelentnosti CEKOMAT na veľtrhu v Hannoveri 05.05.2010 -
Pracovníci Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV prezentovali výsledky využívania svojho know-how vyvinutého výskumno-vývojovou činnosťou pri zavádzaní inovatívnych výrobkov a progresívnych technológií do priemyselnej praxe na tohtoročnom hannoverskom priemyselnom veľtrhu, ktorý sa konal v dňoch 19. – 23. 4. 2010. Veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 4 800 vystavovateľov zo 64 krajín celého sveta a navštívilo ho približne 150 000 návštevníkov. Veľtrh HANNOVER MESSE týmto podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch znovu preukázal svoje vedúce svetové postavenie medzi medzinárodnými priemyselnými veľtrhmi. Svojim návštevníkom a vystavovateľom poskytol vynikajúcu príležitosť na nadviazanie vysoko kvalitných a dlhodobých obchodných kontaktov najmä v oblasti priemyselnej automatizácie, energetických technológií a priemyselných služieb.

V rámci veľtrhu sa konalo 9 tematicky zameraných priemyselných veľtrhov:
• Industrial Automation (priemyselná automatizácia),
• Energy (energia),
• Power Plant Technology (elektrárenské technológie),
• MobiliTec (mobilné technológie),
• Digital Factory (digitálna továreň),
• Industrial Supply (zahrňuje celý reťazec priemyselných procesov: know-how v oblasti materiálov a technológií, vývoj výrobkov a ich výroba),
• CoilTechnica (cievkové výrobky pre elektrotechniku, transformátory a elektrické motory a pod.),
• MicroNanoTec (mikro a nanotechnológie) a
• Research & Technology (výskum & technológie)

 
V tomto roku bolo hlavné motto hannoverského veľtrhu: „Efektívnejšie – inovatívnejšie – udržateľnejšie“. Na veľtrhu „Energy“ viac ako 1 100 spoločností predstavilo nielen progresívne smery v oblasti konvenčných spôsobov výroby elektrickej energie, ale aj nové unikátne technológie umožňujúce efektívne využívať obnoviteľné energetické zdroje, prostredníctvom ktorých sa bude v blízkej budúcnosti zabezpečovať rozhodujúci podiel energetických potrieb ľudstva (viac informácií...).
V duchu hlavného motta veľtrhu bola koncipovaná aj expozícia ÚMMS SAV, ktorý vo svojom výstavnom stánku prezentoval unikátne progresívne materiály a moderné technológie ich prípravy a spracovania vyvinuté v rámci CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie - CEKOMAT. Toto centrum v súčasnosti buduje ÚMMS SAV spolu s Fyzikálnym ústavom SAV, Ústavom stavebníctva a architektúry SAV, Ústavom merania SAV, Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave v rámci projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Najväčší záujem prejavili návštevníci stánku ÚMMS SAV predovšetkým o unikátne výhrevné a chladiace panely vyvinuté na ústave, využívajúce penový hliník ako veľmi efektívny výmenník tepla. V roku 2007 bol ústavu udelený európsky patent na technológiu ich výroby (EP1611262 - Simančík. F., Jerz J.: Method for strengthening a component consisting of a deformable cellular material, said component and the use thereof). V súčasnosti ÚMMS SAV rieši projekt financovaný agentúrou APVV (WALFOAM – VMSP-P-0153-09), ktorý je zameraný na vývoj panelu pre stropné chladenie a stenové vykurovanie interiéru. Základom vyvíjaného inovatívneho riešenia je použitie penového hliníka, v ktorom je integrovaná medená rúrka slúžiaca na rozvádzanie vykurovacieho/chladiaceho média. Penový hliník v stenových a stropných paneloch v kombinácii s tenkou vrstvou omietky je svetovo unikátnym riešením. Rovnomernosť rozloženia teploty v paneli, zvýšenie jeho plošného sálavého výkonu a značné skrátenie reakčného času pri zmene teploty média sú prednosťami, ktoré sa žiadnym z doterajších technických riešení dosiahnuť nedali. Tieto skutočnosti vytvárajú pre ÚMMS SAV dobré predpoklady pre to, aby sa náklady na udržiavanie patentu v dohľadnej dobe mnohonásobne vrátili a dlhodobo ústavu zabezpečovali získavanie ďalších prostriedkov pre špičkový aplikovaný výskum a vývoj v tejto oblasti.

Hannover 2010 Obr 3
Výhrevný/chladiaci panel vyvinutý na ÚMMS SAV využívajúci penový hliník ako veľmi efektívny výmenník tepla. Na spodných obrázkoch je porovnanie rozloženia teploty v inovovanom chladiacom paneli vyrobenom z penového hliníka (vľavo) a v štandardnom sadrokartónovom paneli s integrovanou rúrkou slúžiacou na rozvádzanie chladiaceho média (vpravo). 
 
 
Priamo v stánku ÚMMS SAV boli účastníkom veľtrhu predvádzané ukážky technológie speňovania hliníka. Pomocou mikroskopu s rotujúcou hlavou boli snímané a na veľkoplošnej obrazovke premietané unikátne zábery kryštálov horčíka, vytvorených destiláciou roztavených horčíkových triesok pri ich recyklácii a rôzne ďalšie zaujímavé štruktúry vzoriek progresívnych kovových materiálov vyvíjaných v centre excelentnosti CEKOMAT. Návštevníci tohto stánku si mali možnosť prezrieť aj množstvo ďalších úspešných priemyselných aplikácií materiálov vyvinutých na ÚMMS SAV, akými sú napr. z penového hliníka vyrábané deformačné členy zostavy nárazníka železničných vozňov, výstuhy rámov športových kabrioletov Ferrari a absorpčné členy slúžiace na ochranu posádky pred zadným nárazom montované do luxusných vozidiel Audi Q7. Mimoriadne úspešnými priemyselnými inováciami sú aj napr. statorový krúžok slúžiaci na nastavovanie polohy vačkového hriadeľa automobilových motorov BMW vyrábaný spoločnosťou Sapa Profily a.s. Žiar nad Hronom svetovo unikátnym práškovo-metalurgickým postupom z hliníkovej zliatiny alebo elektrické klzné kontakty trolejbusov a železničných vozňov z grafitu infiltrovaného meďou vyvinuté v spolupráci so spoločnosťou Elektrokarbon a.s. Topoľčany, a mnohé ďalšie.

Hannover 2010 Obr 2
Prvá veľkosériová aplikácia penového hliníka na svete. Ročne sa vyrobí technológiou vyvinutou na ÚMMS SAV až 200 000 ks absorpčných členov slúžiacich na ochranu posádky pred zadným nárazom, ktoré sa v Bratislave montujú do luxusných vozidiel Audi Q7.

Hannover 2010 Obr 4
Výstuha dutého hliníkového rámu športového kabrioletu Ferrari z penového hliníka vyvinutá na ÚMMS SAV vyrábaná v sériovosti 6 000 ks ročne.

Hannover 2010 Obr 5
Deformačné členy zostavy nárazníka železničných vozňov z penového hliníka, krúžok slúžiaci na nastavovanie polohy vačkového hriadeľa motorov BMW a elektrické klzné kontakty trolejbusov – príklady úspešných aplikácií progresívnych materiálov vyvinutých na ÚMMS SAV.
 
 
Vo výstavnej hale, v ktorej prezentovali pracovníci ÚMMS SAV výsledky úspešnej aplikácie progresívnych technických materiálov pri inováciách priemyselných výrobkov, boli predstavené najnovšie vývojové trendy výskumu v oblasti technických vied a technologického vývoja. Z vystavovaných exponátov bolo zrejmé, že najväčšou súčasnou výzvou pre technický rozvoj je predovšetkým otázka energetickej účinnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Pri riešení globálnych problémov, ktorým v súčasnosti čelí svetová energetická politika, majú najväčší potenciál pre dlhodobo úspešné podnikateľské aktivity najmä priemyselné inovácie zvyšujúce energetickú účinnosť, ktoré sú nielen ekonomicky ziskové, ale aj akceptovateľné z právneho hľadiska. Obnoviteľné energetické zdroje je nevyhnutné vyhovujúcim spôsobom skladovať a neustále zvyšovať ich podiel pri zabezpečovaní energetických potrieb. Za tým účelom bude stále naliehavejšou potreba zavádzania ďalších priekopníckych technológií podobných tým, ktoré okrem iných predstavili na tohtoročnom hannoverskom veľtrhu aj pracovníci ÚMMS SAV.

Hannover 2010 Obr 6
Unikátne technologické zariadenie určené na výrobu nových typov klzných meďou impregnovaných uhlíkových kontaktov pre zbernice elektrického prúdu elektrických lokomotív, električiek a trolejbusov s max. rozmermi 1350 mm x 60 mm x 55 mm, ktoré pre spoločnosť Elektrokarbon a.s. Topoľčany vyvinul, vyrobil a „na kľúč“ uviedol do prevádzky ÚMMS SAV. Automatické počítačom riadené zariadenie umožňuje impregnovať súčiastky roztavenou kovovou taveninou v neprerušovanom režime bez stuhnutia taveniny medzi jednotlivými infiltráciami, v dôsledku čoho ÚMMS SAV vyvíja pre Elektrokarbon a.s. ďalšie nové typy zberačov elektrického prúdu pre elektrické trakčné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi presahujú možnosti konkurenčných výrobcov.Hannover 2010 Obr 7